Betalingsvoorwaarden

  1. De door Mondhygiënepraktijk Marinka Vogelaar gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit consultatie c.q. behandeling of verrichtingen ten behoeve van de patiënt of cliënt, inclusief eventuele omzetbelasting, zijn terstond opeisbaar zonder korting.
  2. De betaling dient te geschieden door middel van pinnen.
  3. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na de datum vermeld op de nota. Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de hierboven gestelde termijn heeft voldaan, is de patiënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is de patiënt of cliënt met ingang van de dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag aan Mondhygiënepraktijk Marinka Vogelaar de wettelijke rente verschuldigd, zolang de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.
  4. Na het verstrijken van de termijn genoemd in punt 3 staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 35,00 euro (alles exclusief omzetbelasting).
  5. Bij betalingsachterstand is de mondhygiënist gerechtigd verdere behandeling op te schorten.
  6. De patiënt of cliënt doet afstand van het recht op schuldvergelijking.
  7. Afspraken dienen – indien noodzakelijk – uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de mondhygiënist zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.